Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej przy ubezpieczeniach turystycznych

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia turystycznego należy mieć świadomość, że zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie pokryć za Nas wszystkich kosztów w każdym zaistniałym wypadku. Są sytuacje, w których z różnych względów warunki umowy ograniczają ochronę ubezpieczeniową.

Warto jest zdawać sobie sprawę, że w stanie po spożyciu alkoholu przez osobę ubezpieczoną czy też na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego wypłata odszkodowania nie będzie mogła mieć miejsca. Podobnie jest także podczas transportu w warunkach nie zapewniających bezpieczeństwa; na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Brak odpowiedzialności za koszty leczenia

Należy również dodać, że w zakresie zwrotów kosztów leczenia oraz świadczeń pomocowych, ja assistance europa to ubezpieczyciel zazwyczaj nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego. Jeżeli więc ze względów zdrowotnych zaistniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej, które powstały w następstwie leczenia przekraczającego wszelki zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego, który będzie umożliwiał mu powrót do miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej albo do placówki medycznej; które powstały w następstwie kierowania przez ubezpieczonego pojazdem.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania?

Pamiętajmy, że jeżeli ten nie posiadał ważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających również odszkodowania nie dostaniemy. Ponadto jeżeli powstały szkody w przypadku usiłowania lub popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego to wiele firm ubezpieczeniowych nie wypłaca środków. Są to sytuacje, które nie mogą zostać przez nas zbagatelizowane wobec czego warto jest zdawać sobie sprawę z wszelkich wyłączeń, które znajdują się w naszej umowie ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz