Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia oc mają za zadanie zabezpiecza Nas przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której to wyrządzimy szkodę.

Ich najważniejszym założeniem jest przerzucenie tego ciężaru na zakład ubezpieczeń. Aby moc jednak stwierdzić, że jakaś osoba jest odpowiedzialna tzn. zobowiązana do naprawienia szkody konieczne jest powstanie szkody – może to być złamanie, zwichnięcie kończyny innej osoby, szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem albo też złamanie, zwichnięcie nastąpiło na skutek braku naszej ostrożności, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy szkodą a naszym działaniem lub zaniechaniem.

Złamanie kończyn, a nieostrożne zachowanie

Aby wypłata odszkodowania mogła nastąpić konieczne staje się wykazanie związku pomiędzy naszym nieostrożnym zachowaniem, a złamaniem, zwichnięciem kończyny. Oznacza to, że za sprawą naszego niefortunnego zachowania inna osoba odniosła obrażenia ciała lub doznała rozstroju zdrowia. Istotne jest również to, że o obowiązku naprawienia szkody możemy mówić jedynie wówczas, gdy zaistnieją łącznie wszystkie wskazane powyżej przesłanki. Za najważniejszą zasadę ubezpieczenia oc uważa się zasadę winy, którą stosuje się również w przypadku szkód wyrządzonych przez wypoczywające osoby. Warto dodać, że jej brzmienie wyrażone jest normą, zgodnie z którą „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Uderzenie podczas gry zespołowej

Wobec czego obowiązek naprawienia szkody powstaje jedynie w razie takiego działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej, które noszą znamiona winy. Tak więc osoby wyjeżdżające na urlop powinny wskazać, iż najczęstszym przykładem obowiązku naprawienia szkody powstałym po stronie turysty jest popchnięcie, uderzenie innej osoby w czasie gier zespołowych, na skutek czego może dojść do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uszkodzenia czy zniszczenie mienia innej osoby. Zdając sobie sprawę z tych ważnych zasad znacznie łatwiej będzie nam dokonać wyboru konkretnego rozwiązania.

Dodaj komentarz