Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Pamiętajmy, że w zakresie ubezpieczenia bagażu podróżnego ochrona ubezpieczeniowa często nie może obejmować pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, bonów towarowych, biletów i kart kredytowych, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych; dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, instrumentów muzycznych; sprzętu komputerowego, sportowego, przyczep campingowych, broni, sprzętu medycznego, lekarstw, okularów, czy też szkieł kontaktowych.

Ponadto ubezpieczyciel nie może odpowiadać za szkody:, które polegają na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy w związku z ich używaniem. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że powstałe wskutek kradzieży bez włamania bądź przy użyciu dorabianych kluczy również są uwzględnione w umowie ubezpieczeni. Zwykle polegają one wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu.

Ochrona ubezpieczenia OC

Ponadto część z nich powstała na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze. Bywa i tak, że nie są one nawet zgłoszone policji lub przewoźnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. W zakresie ubezpieczenia oc ochrona ubezpieczeniowa najczęściej nie jest w stanie objąć: odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu wszelkiego typu roszczeń wykraczających poza zakres ustawowej odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego.

Odpowiedzialność cywilna

Bardzo często są one wynikiem zawartej przez niego umowy. Ponadto odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom bliskim jest również brana pod uwagę.

Dodaj komentarz